Badania + rozwój


Due diligence technologiczne

Due diligence technologiczne jest usługą polegającą na ocenie technologii znajdujące się na etapie badań bądź dojrzałości komercyjnej odnośnie aktualnych trendów rynkowych, potencjału oraz szans i przeszkód w komercjalizacji i rozwoju. Składowymi Due Diligence technologicznego są: opis aktualnego stanu badań i technologii, porównanie danego rozwiązania w stosunku do obecnych i rozwijanych technologii, badanie trendów prac R&D w rozpatrywanym obszarze, ocena wpływu otoczenia regulacyjnego, przegląd czynników odpowiedzialnych za adaptację na rynku oraz w potencjalnych barierach, rozpoznanie właściwych rynków dla komercjalizacji (stan obecny rynku i jego dynamika rozwoju), rekomendacja optymalnej strategii komercjalizacji. Wynikiem całej analizy jest raport z wyszczególnieniem powyższych elementów, zawięrający rekomendację inwestycji w nową technologię ze wskazaniem potencjalnych korzyści i zagrożeń.


Wycena technologii B+R

Wycena technologii umożliwia ułożenie oraz właściwe zaplanowanie procesu komercjalizacji. Poza kosztową czy porównawczą istnieje również dochodowa metoda wyceny nowych technologii, która wskazuje prawdopodobne strumienie przyszłych przychodów przy danym założeniu. Rzeczywista przydatność danej technologii (zdolność do generowania przychodów na rynku) jest zatem najczęściej istotą wyceny. Jako firma pomagamy naszym Klientom ocenić wartość rynkową technologii, wykazać potencjalne źródła przychodów oraz stworzyć strategię działania w tym zakresie.


Opinie o innowacyjności

Opinia o innowacyjności to niezależna ocena wybranej technologii planowanej do wdrożenia. Jest potwierdzeniem zastosowania nowoczesnej technologii, której wprowadzenie spowoduje powstanie nowego produktu lub procesu. Jeśli starasz się o uzyskanie dla Twojego przedsiębiorstwa dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, kredytu technologicznego czy pozyskanie inwestora, powinieneś się liczyć z obowiązkiem dołączenia do wniosku takiej opinii. Przygotowujemy opinię o innowacyjności w oparciu o współpracę z gronem wybitnych specjalistów i naukowców z wielu dziedzin nauki.


Komercjalizacja badań naukowych

Komercjalizacją wyników badań oraz technologii są procesy, które są związane z przenoszeniem wiedzy teoretycznej do praktyki gospodarczej i komercjalizacji. Dzięki tym procesom możliwe jest zasilanie rynku technologiami innowacyjnymi. Negocjujemy umowy sprzedaży wyników badań, licencji, korzystania z patentów, pośredniczymy w ich zawarciu w sposób najkorzystniejszy dla Twojego przedsiębiorstwa.